Twój koszyk 0 zł

Regulamin - Gruszka.biz

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY ASORTYMENTU

Przedsiębiorstwa Grzegorz Gruszka „Gruszka”

www.gruszka.biz

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron oraz warunki zakupów i rezerwacji towaru w sklepie internetowym "www.bruszka.biz" („Sklep internetowy”) będącym własnością Grzegorza Gruszki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Gruszka „Gruszka” („Sprzedawca”), z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra (Sklep fizyczny) w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów („Klient”) i zawierania umów sprzedaży („Umowa”) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2.Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a)umożliwienie Klientom dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.gruszka.biz produktów jakie dostępne są w asortymencie Sprzedawcy a następnie dokonanie jego odbioru na własny koszt i ryzyko z siedziby Sklepu fizycznego Sprzedawcy mieszczącego się w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra w godzinach otwarcia sklepu oraz po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu odbioru zamówienia z pracownikiem Sprzedawcy;

b)umożliwienie Klientom dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.gruszka.biz produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy lecz z przyczyn od niego niezależnych czasowo niedostępnych w jego magazynie. Opcja „powiadom o dostępności” wygenerowana automatycznie przez system poinformuje Klienta o możliwości złożenia zamówienia w chwili pojawienia się produktu w magazynie Sprzedawcy;

c)umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w Sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

d)udzielanie Klientom informacji o produktach dostępnych w Sklepie internetowym. Dane kontaktowe do Sprzedawcy znajdują się na stronie internetowej www.gruszka.biz w zakładce „Kontakt:”.

3.Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji towaru za pośrednictwem: strony internetowej, e-mailowo lub telefonicznie niezależnie od tego czy dokonali rejestracji swoich danych na stronie internetowej.

4.Klienci i/lub Klienci Sklepu fizycznego posiadają dostęp do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji swoich danych na stronie internetowej.

5.Korzystanie z serwisu Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu internetowego przez Klienta w celu:

a)utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu internetowego ponownie wpisywać hasła do swojego konta;

b)dostosowania serwisu Sklepu fizycznego do potrzeb Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego;

c)tworzenia statystyk oglądalności podstron www.gruszka.biz.

7.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu fizycznego, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

8.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie drogą e-mailową, przesyłając prośbę o jego udostępnienie na adres mailowy sklep@gruszka.biz oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.gruszka.biz w zakładce „Regulamin” oraz sporządzić jego wydruk.

9.Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego.

10.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

11.Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oferty zawarcia Umowy przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.bruszka.biz

REJESTRACJA

1.Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego (w przypadku braku Rejestracji) i złożenia zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną do skutecznego zawarcia umowy wymagane jest potwierdzenie zamówienia drogą e-mailową. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

4.Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu internetowego, w ramach której Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać: kupony rabatowe, informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji, wyrażać opinie na temat produktów oraz kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień oraz Rezerwacji, historią zakupów w Sklepie fizycznym i/lub w Sklepie internetowym.

5.Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

6.Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności konta Klienta, które obejmują:

a)dostęp do historii zakupów;

b)możliwość korzystania z kuponów rabatowych, dedykowanych Klientowi;

c)możliwość korzystania z innych akcji promocyjnych oraz marketingowych dedykowanych Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego.

7.Szczegółowe zasady korzystania z kuponów rabatowych oraz warunki akcji promocyjnych i marketingowych dedykowanych Klientowi będą określane w zakładce Konta Klienta „Kupony rabatowe” lub Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Konta Klienta.

8.Klient Sklepu fizycznego, nieposiadający Konta Klienta może w każdym czasie dokonać Rejestracji, a jeśli w trakcie nabywania towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym bezpośrednio u pracownika Sklepu fizycznego poda swój adres email, bieżąca transakcja Klienta Sklepu fizycznego zostanie powiązana z podanym adresem email i będzie widoczna na Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji przez Klienta Sklepu fizycznego, w której użyje tego samego adresu e-mail jaki podał w Sklepie fizycznym.

9.Zarejestrowanie transakcji w Koncie Klienta oraz wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu wskazanymi w Koncie Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta. Jeśli Klient lub Klient Sklepu fizycznego nie wyrazi zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta opisanej do momentu wyrażenia wszystkich zgód – do tego czasu Kupony Rabatowe i/lub inne akcje promocyjne oraz marketingowe będą widoczne na Koncie Klienta w formie nieaktywnej, bez możliwości skorzystania. Wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu pierwszym jest dobrowolne, ale konieczne dla obsługi funkcjonalności Konta Klienta.

10.Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.

11.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu;

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnionego pracownika Sprzedawcy.

12. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.gruszka.biz lub e-mailowo i telefonicznie.

13. Sprzedawca może pozbawić Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, Konta Klienta lub Usług oferowanych w ramach Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego:

a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego;

c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

d) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków i udowodnionych zdarzeń losowych.

14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień ust. 14 nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 3.

REZERWACJA, ZAMÓWIENIE, UMOWA SPRZEDAŻY

1.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

2.Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie internetowym Grzegorz Gruszka „Gruszka”.

3.Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

4.Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie internetowym Grzegorz Gruszka „Gruszka”.

5.Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie internetowym lub bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w Sklepie fizycznym.

7.Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.

8.Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

10.Informacja o cenie podawana na stronie www.gruszka.biz ma charakter wiążący od momentu
otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej rezerwację lub zakup. Cena
ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym lub Sklepie
fizycznym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

11.W przypadku zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem środków komunikowania
się na odległość i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący
od momentu jej potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.

12.Aby dokonać rezerwacji produktu poprzez Sklep Internetowy, należy wejść na stronę internetową www.gruszka.biz, dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym i dokonać Rezerwacji tego Produktu, ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa sprzedaży podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

13.W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep internetowy należy wejść na stronę internetową www.gruszka.biz, następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

14.Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Sklepu lub na stronie internetowej www.gruszka.biz ) i dokonać Rezerwacji tego Produktu ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa Sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty i wskazówki podawane przez konsultanta Sklepu.

15.W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty i wskazówki podawane przez konsultanta Sklepu.

16.Dokonanie telefonicznej rezerwacji produktu bądź jego zakupu, każdorazowo wymaga jego potwierdzenia drogą e-mailową.

17.Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.

18.Po dokonaniu rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

a)e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu internetowego;

b)e-mail o tytule „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie

możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.

19. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust.18. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Klientowi przysługuje prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

20. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)w przypadku dokonania rezerwacji produktu za pośrednictwem strony www.gruszka.biz lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym– m.in. gotówką w momencie odbioru, kartą płatniczą, oraz przelewem bankowym.

b)w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep za pośrednictwem strony internetowej www.gruszka.biz lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia.

21. Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

22. W przypadku złożenia Zamówienia, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

23. W przypadku dokonania rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może
zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, potwierdzającym rezerwację lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.

24. Sprzedawca może dostarczyć zamówione Towary jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski, transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.

25. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

26. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

27. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności
danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.

W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

28. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

29. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki;

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

§ 4.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych. Wskazany termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra lub na adres e-mail: sklep@gruszka.biz.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie na każde żądanie Klienta przesłany drogą e-mailową.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu)dni roboczych liczonych od dnia odstąpienia od umowy.

5. Towar powinien być zwrócony na adres: Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych

nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu

cen na rynku finansowym;

c)świadczeń o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 5.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji udziela konsultant Sprzedawcy pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.gruszka.biz.

§ 6.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

1.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów i/lub Klientów Sklepu fizycznego.

2.Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3.W trakcie korzystania ze Sklepu Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

4.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego może zgłaszać pisemnie na adres: Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra.

5.Klientowi i/lub Klientowi Sklepu fizycznego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego, co jednak nie uchybia
ogólnie obowiązującym przepisom prawa.

6.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.

7.Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Sprzedawcy reklamacji.

8.W reklamacji Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego powinien podać swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚC

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, a które uniemożliwiają Klientowi i/lub Klient Sklepu fizycznego poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem internetowym.

3.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z własnego Konta Klienta, tak jak za działania lub zaniechania własne.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

5.Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego.

§ 8.

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

1.Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniższych.

2.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia konta do Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta do Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (słownie: czternastu) dni.

3.Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego na adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4.Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta i/lub Klient Sklepu fizycznego do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.

5.Klient lub Klient Sklepu fizycznego może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności Konta Klienta składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem Konta Klienta. Rezygnacja następuje ze skutkiem złożenia takiego oświadczenia Sprzedawcy. Rezygnacja z funkcjonalności Konta Klienta nie powoduje zamknięcia Konta Klienta. Usługodawca zapewnia mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF danych Klienta lub Klient Sklepu fizycznego zgromadzonych w Koncie Klienta.

§ 9.

ZAMIESZCANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE TREŚCI W RAMACH

SERWISU www

1.Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie internetowym, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.

2.Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

3.Sprzedawca oświadcza, że:

a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na ofertę Sklepu;

b)jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców;

c)umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

4. Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego nie jest uprawniony do:

a)zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

5.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

10.W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@gruszka.biz lub Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra.

6.Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy.

8.Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

9.W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego lub Sprzedawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient i/lub Klient Sklepu fizycznego jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

§ 10.

SPORY

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Klientem Sklepu fizycznego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy Kostomłoty Drugie ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra.

2.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

3.Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów lub Klientów Sklepu fizycznego, którzy dokonali Rejestracji zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi lub Klientowi Sklepu fizycznego (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.10.2014 r.

 

Opublikowano: