Reklamacje i zwroty

ZWROTY

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych. Wskazany termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra lub na adres e-mail: sklep@gruszka.biz.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie na każde żądanie Klienta przesłany drogą e-mailową.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest 
uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu)dni roboczych liczonych od 
dnia odstąpienia od umowy.

5. Towar powinien być zwrócony na adres: Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: 
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych

nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu

cen na rynku finansowym;

c)świadczeń o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

REKLAMACJE

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie

Prosimy o przesłanie szczegółów wady najlepiej ze zdjęciami  na e-mail sklep@gruszka.biz

Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym Grzegorz Gruszka „Gruszka” z siedzibą zakładu głównego w Kostomłotach Drugich przy ul. Kieleckiej 26 A, 26-085 Miedziana Góra a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji udziela konsultant Sprzedawcy pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.gruszka.biz. 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe